خانه > دسته‌بندی نشده > 36 درصد جمعیت بیش از حد استاندارد کار می‌کنند

36 درصد جمعیت بیش از حد استاندارد کار می‌کنند

به گزارش اقتصادنیوز، مرکز آمار نرخ بیکاری پاییز ۹۴ را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌دهد نرخ بیکاری در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر و ۱۵ ساله و بیشتر ۱۰.۷ درصد است که نشان‌دهنده کاهش ۰.۲ درصدی نسبت به فصل تابستان است.

همچنین نتایج نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتـر بـوده اسـت‌. بررسـی تغییـرات نـرخ مشـارکت اقتصادی کل کشور حاکی از افزایش ۰.۸ درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۳۹۳) وکـاهش  ۰.۸درصـدی آن نسبت به فصل گذشته (تابستان۱۳۹۴) است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد ۱۰.۷ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۹۳) ۰.۲ درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (تابستان ۹۳) ۰.۲ درصد کاهش داشته است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد بخش خدمات با ۴۹.۸ درصد بیشترین سـهم اشـتغال را بـه خـود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲.۶ و کشاورزی با ۱۷.۶ درصد قرار دارند. بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۵.۴ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکـار بـوده‌انـد. ایـن شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییـرات نـرخ بیکـاری جوانان ۱۵-۲۴ ساله کل کشور نشان می‌دهد این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته و همچنین نسبت بـه فصـل قبـل ۰/۳ درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۹ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۲.۷ درصد از جمعیت فعال ۱۵ -۲۹ ساله بیکار بوده‌اند. این شـاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان۱۵-۲۹ ساله نشان می‌دهدکه این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۰.۹ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل ۰.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

بررسی سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می‌دهد، ۳۵.۹ درصد شاغلین به‌طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می‌دهد در کشـور سـهم زیـادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می‌کنند.

bikari

همچنین ببینید

ربیعی: سامانه ثبت نام کارورزی از شنبه شروع به کار می کند

رئیس کارگروه اشتغال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از راه اندازی سامانه ثبت نام کارورزی برای ...