خانه > اخبار ویژه > آخرین نتایج شاخص بیکاری و اشتغال در کشور

آخرین نتایج شاخص بیکاری و اشتغال در کشور

شاخص نیروی بیکاری نشان می‌دهد چند درصد از جمعیت فعال بیکار هستند. در مقابل، نرخ اشتغال بیانگر آن است که چند درصد از جمعیت فعال شاغل هستند. بنابراین بررسی نرخ بیکاری به طور ضمنی بررسی نرخ اشتغال را نیز در بر دارد.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت و معدن تهران و به نقل از خبرآنلاین، براساس نتایج به دست آمده در فصل پاییز، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۱۰.۷ درصد بوده است. این شاخص در میان مردان ۹ درصد و در بین زنان ۱۸.۹ درصد محاسبه شده است.

همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است؛ به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۱.۷ درصد و در نقاط روستایی ۸.۱ درصد است. چنانچه جمعیت فعال، ۱۵ ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری ۱۰.۷ درصد به دست می‌آید.

مقایسه نرخ بیکاری در گروه‌های سنی نشان می‌دهد بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله با ۲۶.۵ درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان حاکی از آن است که همین گروه سنی در بین مردان با ۲۲ درصد و در بین زنان با ۴۵.۸ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که این شاخص در پاییز ۱۳۹۴ نسبت به پاییز سال گذشته ۰.۲ درصد افزایش داشته است. این نرخ در نقاط شهری هیچ‌گونه تغییری نداشته و در نقاط روستایی نیز ۰.۷ درصد افزایش داشته است. در جمعیت مردان این نرخ ۰.۳ درصد افزایش و در بین زنان ۱.۴ درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در پاییز ۱۳۹۴ نسبت به تابستان امسال۰.۲ درصد کاهش یافته است. این شاخص در نقاط شهری ۰.۵ درصد کاهش و در نقاط روستایی ۰.۷ درصد افزایش یافته است. همچنین تغییرات این نرخ در بین مردان ۰.۱ درصد افزایش و در بین زنان یک درصد کاهش یافته است.

آخرین وضعیت اشتغال

نتایج به دست آمده در فصل پاییز نشان می‌دهد نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ساله و بیشتر ۳۴ درصد بوده است. این نسبت به مراتب بیشتر از زنان بوده است؛ به طوری که نسبت مذکور در بین مردان ۵۷.۵ درصد و در بین زنان ۱۰.۷ درصد گزارش شده است.

همچنین نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است؛ به نحوی که این نسبت در نقاط روستایی ۳۶.۸ درصد و در نقاط شهری ۳۳ درصد بوده است.

سهم اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی

بررسی میزان اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت نشان می‌دهد بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند؛ به طوری که سهم شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در بخش خدمات ۴۹.۸ درصد، در بخش صنعت ۳۲.۶ درصد و در بخش کشاورزی ۱۷.۶ درصد بوده است.

سهم اشتغال در بخش‌های عمومی و خصوصی

بررسی وضع شغلی شاغلان حاکی از آن است که درصد شاغلان در بخش خصوصی بیش از درصد شاغلان در بخش عمومی است؛ به طوری که سهم اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در بخش خصوصی ۸۲.۹ درصد و در بخش عمومی ۱۷.۱ درصد بوده است. همین وضعیت در بین مردان و زنان و نقاط شهری و روستایی مشاهده می‌شود.

همچنین ببینید

ربیعی: سامانه ثبت نام کارورزی از شنبه شروع به کار می کند

رئیس کارگروه اشتغال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از راه اندازی سامانه ثبت نام کارورزی برای ...