خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > رویدادها > فعالسازی کمیسیون های تخصصی کانون زنان بازرگان

فعالسازی کمیسیون های تخصصی کانون زنان بازرگان

کانون زنان بازرگان ایران به منظور جستار موانع کسب و کار زنان کارآفرین و بازرگان ایران اقدام به فعالسازی کمیسیون های تخصصی نموده است.کمیسیون های مذکور با همکاری و حضور زنان فعال اقتصادی کشور شکل گرفته و در حال فعالیت است.

از آنجا که این کانون به مشارکت فعال همه ذینفعان خود اعتقاد راسخ دارد, از این رو از تمامی بانوان واجد شرایط و مستعد تقاضا میشود در این کانون مشارکت بعمل بیاورند.

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html