خانه > رویدادها > فعالسازی کمیسیون های تخصصی کانون زنان بازرگان

فعالسازی کمیسیون های تخصصی کانون زنان بازرگان

کانون زنان بازرگان ایران به منظور جستار موانع کسب و کار زنان کارآفرین و بازرگان ایران اقدام به فعالسازی کمیسیون های تخصصی نموده است.کمیسیون های مذکور با همکاری و حضور زنان فعال اقتصادی کشور شکل گرفته و در حال فعالیت است.

از آنجا که این کانون به مشارکت فعال همه ذینفعان خود اعتقاد راسخ دارد, از این رو از تمامی بانوان واجد شرایط و مستعد تقاضا میشود در این کانون مشارکت بعمل بیاورند.