خانه > تاریخچه

تاریخچه

در اجرای تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه و تصویب نامه شماره ۱۶۶۸۰/۱۲/۱ مورخ ۷۷/۱۰/۱۲ شورای عالی اداری و به منظور زمینه سازی، تقویت و موثرسازی انجمن ها و فعالیت تشکل های تخصصی استان و کمک به تحقق اهداف مشترک آنها و وزارتخانه های ذیربط بخصوص وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سایر موسسات ، خانه صنعت  معدن و تجارت استان تهران در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۳ تاسیس گردید.

این خانه از ابتدای فعالیت رفع موانع تولید , بسترسازی برای تقویت و تبلور پتانسیل بخش خصوصی را سرلوحه کار خود قرار داده است.باشد که با یاری خداوند متعال, همدلی و همیاری فعالان بخش خصوصی و مسئولین دولتی شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد, صنعت و فرهنگ سرزمین آریاییمان باشیم.

اساسنامه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران