خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > تاریخچه

تاریخچه

در اجرای تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه و تصویب نامه شماره ۱۶۶۸۰/۱۲/۱ مورخ ۷۷/۱۰/۱۲ شورای عالی اداری و به منظور زمینه سازی، تقویت و موثرسازی انجمن ها و فعالیت تشکل های تخصصی استان و کمک به تحقق اهداف مشترک آنها و وزارتخانه های ذیربط بخصوص وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سایر موسسات ، خانه صنعت  معدن و تجارت استان تهران در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۳ تاسیس گردید.

این خانه از ابتدای فعالیت رفع موانع تولید , بسترسازی برای تقویت و تبلور پتانسیل بخش خصوصی را سرلوحه کار خود قرار داده است.باشد که با یاری خداوند متعال, همدلی و همیاری فعالان بخش خصوصی و مسئولین دولتی شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد, صنعت و فرهنگ سرزمین آریاییمان باشیم.

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html