خانه > اخبار > آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده(59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده(59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده(۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در قسمت زیر قابل مشاهده است.

آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده(۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در     اینجا    قابل مشاهده است.