خانه > اخبار > تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهت رفع مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط

تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهت رفع مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ملاک محاسبه قرار گرفتن اظهار نامه بجای برگ تشخیص مالیاتی ، به شرح زیر است:

سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ترتیبی اتخذ نماید که مامورین مالیلاتی ذیربط با ملحوظ نظر قراردادن اظهارنامه ها و صورت های مالی تسلیمی واحدهای موصوف و با اولویت قطعی نمودن مالیات براساس اظهارنامه تسلیمی، ضمن خوداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکردسال۹۴ آنان را صادر و ابلاغ نمایند.درصورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک انان تعیین می شود.