خانه > اخبار > افزایش کارایی سامانه های گرمایشی موتورخانه های موجود در ساختمان های مسکونی

افزایش کارایی سامانه های گرمایشی موتورخانه های موجود در ساختمان های مسکونی

تولیدکنندگان تجهیزات مربوطه تحت پوشش آن سازمان جهت ثبت نام در سامانه به سما به نشانی www.behsama.ir جهت تامین تجهیزات مورد نیاز یا سرمایه گذاری در طرح صورت گیرد.

تولیدکنندگان تجهیزات مربوطه تحت پوشش آن سازمان جهت ثبت نام در سامانه به سما به نشانی www.behsama.ir جهت تامین تجهیزات مورد نیاز یا سرمایه گذاری در طرح صورت گیرد.