خانه > اخبار > ایمیدرو 85 درصد برنامه 240 هزار میلیارد ریالی خود را فعال ساخت

ایمیدرو 85 درصد برنامه 240 هزار میلیارد ریالی خود را فعال ساخت

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت : سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران ( ایمیدرو ) در دولت یازدهم ۲۴۰ هزار میلیارد ریال طرح در دستور کار داشت و تا پایان سال گذشته بیش از ۸۵ درصد این برنامه فعال شد و برخی به افتتاح رسید .

 
« مهدی کرباسیان » روز دوشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت : واقعیت اینکه از مجموع طرح هایی کــه پیــش روی ایــن ســازمان قــرار داشــت، ۸۵درصــد بــا همــکاری و مشــارکت بخــش خصوصــی، جــان گرفــت و شماری از آنها افتتــاح شدند و ایــن مهم امیدوارکننــده بــرای ادامــه مســیر و انجــام وظایــف محوله است.

** طرحهای فولادی با جذب ۱.۶ میلیارد یورو
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت : طرح هــای اســتانی فــولاد ( هفت طرح ) بــا مشــارکت بخــش خصوصــی و همچنیــن جــذب ۱.۶ میلیــارد یــورو فاینانــس، فعــال شــدند و اکنــون برخــی در نوبــت افتتــاح قرار دارند.
وی افزود :نمونــه عینــی آن هم آذرماه ۹۵، کارخانــه آهــن آســفنجی فــولاد ســفید دشــت چهارمحــال و بختیــاری اســت کــه بــه عنــوان نخســتین طــرح از فولادهــای اســتانی- بــا حضــور معــاون اول رییــس جمهــوری و وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت بــه مــدار تولیــد پیوســت.
همچنین فولاد شادگان نیز در اردیبهشت ۹۶ به عنوان دومین طرح در مدار قرار گرفت و برای خرداد ماه هم انتظار می رود سه واحد دیگر اضافه شوند .
فولاد سپید دشت ( چهارمحال و بختیاری )، فولاد شادگان ( خوزستان) ، نی ریز ( فارس ) ، قائنات ( خراسان جنوبی ) ، میانه ( آذربایجان شرقی )، سبزوار ( خراسان رضوی)، بافت ( کرمان ) در مجموع هفت طرح فولاد استانی است .

** واگذاری غیرتخصصی سرمایه های ایمیدرو در دولت دهم با بی تدبیری
رییس هیات عامل سازمان ایمیدرو اضافه کرد: دولت دهم بــدون تدبیــر و تجربــه، به شیوه غیر تخصصی شرکت های معــادن و صنایــع معدنی تحت پوشش این سازمان را به ارزش ۲۱۰ هزار میلیارد ریال در قالب رد دیون واگذار و از بدنه این سازمان جدا ساخت و این درحالی بود که هدایــت حــوزه معدنــی و صنایــع معدنــی بــر عهــده ایــن ســازمان قرار داشت.

** بخش خصوصی در کنار ایمیدرو در مسیر توسعه اقتصادی
کرباسیان خاطرنشان ساخت : بخــش خصوصــی کشــور، همــواره آمــاده مشــارکت در توســعه اقتصــادی اســت و خــود را در شرایط سخت شروع فعالیت دولت یازدهم در کنــار ایمیــدرو قــرار داد، تــا ایــن مجموعــه بتوانــد طرح هایــی کــه دارای حواشــی فــراوان بودنــد، بــه حرکــت درآورد و برخــی را نیــز بــه بهــره بــرداری برســاند.

** طرح پرعیار سازی سنگ آهن برپایه دانش ایرانی
رییس هیات عامل ایمیدرو افزود: امروز در بخش سنگ آهن طرحی راه اندازی شده که اتفاقــی تاثیــر گــذار در بخــش معــدن محســوب می شود و طــرح پرعیارســازی ســنگ آهــن هماتیتــی معــدن جــلال آبــاد ( کرمان ) توسط بخــش خصوصــی و بــرای نخســتین بار دانش آن در کشور خلق شده، آغازی بربکارگیری مــواد معدنــی اســت کــه تاکنــون بــه عنــوان باطلــه به حساب می آمد.

** دولت یازدهم فعالیت های اکتشافی را معنا بخشید
کرباسیان گفت: پیشینه تاریخی نشان می دهد که مجموع فعالیت اکتشاف معدنی کشور از ۱۰۰ هزار کیلومتر مربع فراتر نرفته، اما در دولت یازدهم انجام
فعالیت هــای اکتشــافی در وسعت ۲۵۰۰ هــزار کیلومتــر مربع از مساحت کشور به عنوان یکی از برنامه ها کلید خورد و در اولویــت قــرار گرفت ومرحله شناســایی ۱۰۰ درصــدی پهنه هــا بــه اتمــام رســیده و دربرخــی از آنها مرحلــه پــی جویــی و اکتشــافات عمومی بــا پیشــرفت های قابــل ملاحظــه
همراه شده است.
بر پایه نتایج مقدماتی اعلام شده، تاکنون ذخیره ۴۵۰ میلیون تنی زغالسنگ، ۵۵۰ میلیون تنی سنگ آهن، ۱۵۰ هزار تنی آنتیموان و ۴۰ تنی طلا کشف شده است.

** توسعه زیر ساخت ها همسو با اجرای برنامه ها
کرباسیان تاکید کرد : سازمان ایمیدرو بدون توجه به زیر ساخت ها، اجرای طرح ها را دنبال نمی کند و براین اساس، گسترش زیرساخت ها در قالب جاده، خطوط ریلی، بنادر، آب وبرق و گاز از وظایــف ایــن نهــاد سیاســتگذار اســت.
وی گفت: تصــور ایجــاد ظرفیت هــای پیش بینی شده در افق چشم انداز ۱۴۰۴ به منظور ۵۵ میلیــون تن فــولاد، ۱.۵ میلیــون تن آلومینیــوم، ۴۴۰ هــزار تن مــس و… بــدون ایجــاد و توســعه زیرســاخت، امــری غیرممکن به نظر می رسد.

همچنین ببینید

پیش بینی کرباسیان از رشد 7 درصدی اقتصاد کشور بدون افزایش صادرات نفت

«مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ثابت بودن میزان صادرات نفت ...