خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > بررسی اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مفاد ایین نامه اجرایی ان

بررسی اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مفاد ایین نامه اجرایی ان

بررسی اجرای حکم ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مفاد ایین نامه اجرایی ان

بررسی اجرای حکم ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مفاد ایین نامه اجرایی ان

شرح مختصری از موضوع به انضمام مستندات مربوطه  را در    اینجا    می بینید.

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html