خانه > اخبار > بررسی اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مفاد ایین نامه اجرایی ان

بررسی اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مفاد ایین نامه اجرایی ان

بررسی اجرای حکم ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مفاد ایین نامه اجرایی ان

بررسی اجرای حکم ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مفاد ایین نامه اجرایی ان

شرح مختصری از موضوع به انضمام مستندات مربوطه  را در    اینجا    می بینید.