خانه > اخبار > تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع

تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

با عنایت به بند(۱) تصویبنامه شماره ۱۷۱۳۴۳-۵۰۵۸۲۰ مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۴

هیآت محترم وزیران (تصویر پیوست) وبا توجه به وضعیت اقتصادی وبه منظور

حمایت از تولید وتکریم مودیان محترم مالیاتیِ؛بنا به اختیارحاصل از ماده ۱۹۱

قانون مالیات های مستقیم،بدین وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش (اعم

از جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده)

مودبانی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی

قطعی شده اعم از مالیات عملکرد ومالیات وعوارض ارزش افزوده خود اقدام

نمایند با رعایت قوانین ومقررات مالیات های مستقیم ومالیات بر ارزش افزوده

وسایر قوانین ومقررات مربوط، به آن اداره کل تفویض می گردد.

بنا بر این درصورتیکه هریک ازمودیان نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی

شده هر یک از عملکرد، سال یا دوره های مالیاتی خود تا مهلت مقرر تعیین

شده اقدام نمایند،با ارایه درخواست بخشودگی جرایم ورعایت مقررات مربوط

جرایم  متعلقه قابل بخشودگی میباشد. در ضمن مودیانی که  قبل از مصوبه

مذکور نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نموده انددر خصوص مانده

جرایم متعلقه مشمول این بخشنامه می باشند.بدیهی است پس از مهلت

مذکورتفویض اختیارات قبلی حسب مورد ملاک عمل می باشد.

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی اطلاع رسانی لازم رابه منظور برخوردازی

مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات یاد شده به عمل آورند.

۱۸-۰۱-۱۳۹۵

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

همچنین ببینید

ساماندهی کسب و کارهای کوچک در حوزه دریایی

صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق کارآفرینی امید درخصوص ساماندهی کسب و کار‌های کوچک در ...