خانه > اخبار > دستورالعمل اجرایی ماده2 آیین نامه اجرایی تبصره35 و ردیف1 جدول شماره3 تبصره36 قانون اصلاح بودجه سال95 کل کشور

دستورالعمل اجرایی ماده2 آیین نامه اجرایی تبصره35 و ردیف1 جدول شماره3 تبصره36 قانون اصلاح بودجه سال95 کل کشور

دستورالعمل اجرایی ماده۲ آیین نامه اجرایی تبصره۳۵ و ردیف۱ جدول شماره۳ تبصره۳۶ قانون اصلاح بودجه سال۹۵ کل کشورمربوط به بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش کلیه وجه التزام های متعلقه در زمان تسویه به شرح زیر است: