خانه صنعت و معدن استان تهران
Send
خانه > اخبار > دستورالعمل اجرایی ماده2 آیین نامه اجرایی تبصره35 و ردیف1 جدول شماره3 تبصره36 قانون اصلاح بودجه سال95 کل کشور

دستورالعمل اجرایی ماده2 آیین نامه اجرایی تبصره35 و ردیف1 جدول شماره3 تبصره36 قانون اصلاح بودجه سال95 کل کشور

دستورالعمل اجرایی ماده۲ آیین نامه اجرایی تبصره۳۵ و ردیف۱ جدول شماره۳ تبصره۳۶ قانون اصلاح بودجه سال۹۵ کل کشورمربوط به بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش کلیه وجه التزام های متعلقه در زمان تسویه به شرح زیر است:

 

http://www.tehranhim.com/news/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7.html