خانه > اخبار > مبلغ عیدی پایان سال کارمندان دولت اعلام شد

مبلغ عیدی پایان سال کارمندان دولت اعلام شد

مبلغ عیدی پایان سال کارمندان دولت اعلام شد. به گزارش مهر، جزئیات کامل ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۳۹۵ منتشر و به این ترتیب مبلغ عیدی پایان سال کارمندان دولت مشخص شد. در بخش بودجه هزینهای این ضوابط آمده است که استخدام رسمی و پیمانی در تمامی دستگاههای اجرایی تنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشبینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است. ضمن اینکه دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند که رشد ضریب حقوق را ۱۰درصد در قالب سقف اعتبار، پیش بینی کنند و سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارکنان در بودجه سال ۱۳۹۵ حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار اضافه کار در سال ۱۳۹۴ )مندرج در موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۴( پیش بینی شود.همچنین دستگاههای اجرایی موظفند مبلغ پاداش پایان سال )عیدی( را در بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۷میلیون و ۵۰۰ هزار ریال پیش بینی کنند. )مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید(. ضمن اینکه این دستگاهها باید اعتبار ماموریت خارج از کشور کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار سال ۱۳۹۴ پیش بینی کنند.

همچنین ببینید

نوبخت: 96 درصد بودجه 95 محقق شد

سخنگوی دولت می گوید در بودجه سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۲۹۴ هزار میلیارد تومان منابع ...