خانه > اخبار > موارد مربوط به مفاد آیین نامه اجرایی ماده218 قانون مالیات مستقیم

موارد مربوط به مفاد آیین نامه اجرایی ماده218 قانون مالیات مستقیم

موارد مربوط به مفاد آیین نامه اجرایی ماده۲۱۸ قانون مالیات مستقیم به شرح زیر می باشد.

ماده۲۱۸ قانون مالیات مستقیم