خانه > اخبار > 22 مرداد به عنوان “روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی” نام‌گذاری شد

22 مرداد به عنوان “روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی” نام‌گذاری شد

روز ۲۲ مرداد ماه به عنوان “روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی” در تقویم رسمی کشور ثبت شد.بنا به درخواست سازمان های مردم نهاد در همایش مشترک دولت و تشکل‌های اجتماعی، با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۲۲ مردادماه با این عنوان نامگذاری شد.

منظور از سرمایه اجتماعی چیست ؟
سرمایه اجتماعی عبارتست از ارتباطات و شبکه های اجتماعی ای که می توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. مفهوم سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی …

سیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد، غیرانتفاعی و مستقل از دولت هستند و بودجهٔ این سازمان‌ها از راه کمک‌های مردمی و در مواردی نیز با کمکِ سازمان‌های دولتی، دولت یا ترکیبی از این روش‌ها تأمین می‌شود.

مشارکت اجتماعی چیست؟

آدمیان در اجتماع با یکدیگر رفتار متقابل دارند. این کنش متقابل آدمیان با یکدیگر، رفتار اجتماعی نامیده می شود. جامعه شناسان با کاوش مفهوم رفتار اجتماعی به مفهومی بس مهم راه یافته اند به نام جهت گیری رفتار اجتماعی. جهت گیری رفتاری یک جامعه می تواند مثبت باشد یا منفی. آنگاه که جهت گیری رفتاری یک جامعه مثبت باشد، مسیر جامعه رو به کمال وتعالی خواهد بود وآنگاه که منفی باشد ، جامعه رو به زوال و انحطاط خواهد رفت.

یکی از مولفه های بس مهم در جهت گیری مثبت رفتاری یک جامعه ، در مفهوم مشارکت نهفته است .از اینروست که مفهوم مشارکت ، بویژه ازدهه هفتاد میلادی به بعد ، به عنوان یک موضوع مهم و کلیدی جای خود را در علوم اجتماعی و سیاسی باز کرد والبته دامنه آن در فلسفه های سیاسی نیز تجلی یافت .این معنا،چنان فربه است که در بسیاری از مفاهیم اجتماعی دیگر چون همیاری ، تعاون ، هم اندیشی ، همراهی ، مددکاری اشتراک مساعی و…، سهمی از آن معنا را می توان یافت.

مشارکت می تواند دارای لایه های مختلفی باشد : مشارکت در تصمیم گیری ها ، مشارکت در تصمیم سازی ها ، مشارکت در عمل واجرا و مشارکت در سطح نظارت.

از آغاز تاریخ تا کنون ، سطوحی از مشارکت ر ادر همه جوامع می توان یافت واین خود بیانگر آن است که فطرت سالم آدمی ، اقتضای مشارکت دارد. اما نکته اینجاست که امروزه توجه به همه سطوح آن است که به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیری برای جوامع کنونی تلقی می شود. خواجه نصیر الدین طوسی می گوید : ” همچنانکه انسان به عناصر و مرکبات محتاج است تا معونت او دهند ،به نوع خود نیز محتاج است تا به طریق خدمت یکدیگر را معاونت کنند.”