خانه > گزارشات > مصوبات

مصوبات

صویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرک ایران این مقرره در جلسه مورخ 13970925 هیأت وزیران تصویب شد و طی نامه شماره 129340مورخ 13971002 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. (1)

صویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی iran این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۷۰۹۲۵ هیأت وزیران تصویب شد و طی نامه شماره ۱۲۹۳۴۰مورخ ۱۳۹۷۱۰۰۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. (۱)

ادامه نوشته »

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعیین سرفصل های یازده گانه ماده (1) تصویب نامه موضوع ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان به عنوان مصادیق صنایع پیشرفته و خطرپذیر برای اجرای طرح های اقتصا (1)

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعیین سرفصل های یازده گانه ماده (۱) تصویب نامه موضوع ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان به عنوان مصادیق صنایع پیشرفته و خطرپذیر برای اجرای طرح های اقتصا (۱)

ادامه نوشته »

اصلاح تصویبنامه هیات وزیران در خصوص حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده (1) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی (1)

اصلاح تصویبنامه هیات وزیران در خصوص حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده (۱) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی (۱)

ادامه نوشته »

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص استفاده از یورو به عنوان ارز مبنای گزارشگری وانتشار آمار، اطلاعات و داده های مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص استفاده از یورو به عنوان ارز مبنای گزارشگری وانتشار آمار، اطلاعات و داده های مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی

ادامه نوشته »