خانه > اخبار ویژه > سی امین کنفرانس بین المللی برق

سی امین کنفرانس بین المللی برق

تهران؛ ۲ تا ۴ آذر ماه ۱۳۹۴

برگزارکنندگان و دبیرخانـه کنفـرانس بـین المللـی بـرق بـه میهمانـان و شرکت کنندگان درسی امین کنفرانس بین المللی برق خیر مقـدم گفتـه و آرزو دارند با ارائه خدمات مناسب بتوانند مراتب سپاسـگزاری خـویش از شرکت کنندگان، به ویژه میهمانانی که از کشورها و شهرهای دور و نزدیک در کنفرانس حضور یافته اند را بیان دارند. مقالات منتخب در ۵ سالن بر اساس زمینـه موضـوعی بـه صـورت شفاهی و طبق برنامه زمانی تعیین شده ارائه خواهند شد. تعـدادی از مقالات نیز به صورت پوستر فرصت ارائه خواهند داشت. بـا آرزوی توفیق برای نویسندگان محترمی کـه مقالـه آنهـا پذیرفتـه شـد، ولـی فرصت ارائه در کنفرانس بـرای ایشـان فـراهم نگردیـد، ازعلاقمنـدان درخواست میشـود بـرای مطالعـه تمـام مقـالات پذیرفتـه شـده بـه مجموعه مقالات کنفرانس مراجعه فرمایند.

سمینارها و میزگردهای تخصصی نیز در همـان سـالنهـا طبـق برنامه از پیش تعیین شده ارائه میشوند و علاقمندان میتواننـد در این میزگردها و سمینارها نیز شرکت فرمایند. برنامه افتتاحیه سی امین کنفرانس بین المللی بـرق بـه همـراه برنامـه سه روزه ارائه مقالات به تفکیک نشستها در این مجلد به استحضار شرکت کنندگان محترم میرسد.

برای کسب اطلاعات از این کنفرانس کلیک کنید

همچنین ببینید

مصرف‌کنندگان بزرگ امسال از بورس انرژی برق می‌خرند

به نقل از  خبرنگار مهر، سیدعلی حسینی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: ...