خانه > گزارشات > بخشنامه ها > صدور گواهی موضوع تبصره 1ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط

صدور گواهی موضوع تبصره 1ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط

باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و نامگذاری سال ۱۳۹۵ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و پیرو بخشنامه شماره ۵-۹۵-۲۰۰ مورخ  ۲۵-۱-۱۳۹۵، بدینوسیله مقرر می گردد:

 ۱- ادارات کل امور مالیاتی موظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط که از طریق کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها برای دریافت تسهیلات به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی می شوند را بصورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برابر مقررات اقدام نمایند.

ضمنا لازم به توضیح است واحدهای تولیدی فوق مکلفند صورتهای مالی که به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده اند را برای اخذ تسهیلات به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ارائه نمایند.

۲-نظر به اهمیت اجتناب از مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان با توجه به اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات مربوط به تقسیط بدهیهای مودیان مذکور در بند (۱) این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد. بدیهی است انجام تقسیط بدهی مودیان فوق فارغ از تقسیط های قبلی و در راستای مفاد ماده اخیرالذکر امکان پذیر می باشد. ۳-۳-۲۶-۲

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

همچنین ببینید

فولاد ازنا در آستانه بهره‌برداری

با حمایت جدی دولت و ١۵٠ میلیون یورو تسهیلات بانک صنعت و معدن، شرکت فولاد ...