خانه > اخبار > جزئیات سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی ۹۵/شاغلان چقدر بهره‌ور بودند؟

جزئیات سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی ۹۵/شاغلان چقدر بهره‌ور بودند؟

طباطبایی گفت: شاخص بهره وری کار در سال ۹۵ معادل ۹۵، شاخص بهره وری سرمایه در سال ۹۵ معادل ۹۶ و شاخص بهره وری کل عوامل نیز ۹۵ بوده است.

شاخص‌های بهره‌وری بر اساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه (۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۰

شاخص

۱۳۹۰

درصد تغییر نسبت سال قبل

شاخص بهره‌وری کار

۱۰۰

ــ

شاخص بهره‌وری سرمایه

۱۰۰

ــ

شاخص بهره‌وری کل عوامل

۱۰۰

ــ

شاخص‌های بهره‌وری بر اساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه (۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۱

شاخص

۱۳۹۱

درصد تغییر نسبت سال قبل

شاخص بهره‌وری کار

۹۲

۸.۲۴-

شاخص بهره‌وری سرمایه

۹۰

۱۰.۰۷-

شاخص بهره‌وری کل عوامل

۹۱

۹.۳۳-

 

شاخص‌های بهره‌وری بر اساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه (۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۲

شاخص

۱۳۹۲

درصد تغییر نسبت سال قبل

شاخص بهره‌وری کار

۸۸

۳.۶۸-

شاخص بهره‌وری سرمایه

۸۸

۲.۱۷-

شاخص بهره‌وری کل عوامل

۸۸

۲.۷۹-