خانه > اخبار > جزئیات سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی ۹۵/شاغلان چقدر بهره‌ور بودند؟

جزئیات سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی ۹۵/شاغلان چقدر بهره‌ور بودند؟

 

شاخص‌های بهره‌وری بر اساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه (۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۳

شاخص

۱۳۹۳

درصد تغییر نسبت سال قبل

شاخص بهره‌وری کار

۹۱

۳.۴۲

شاخص بهره‌وری سرمایه

۸۹

۰.۹۹

شاخص بهره‌وری کل عوامل

۹۰

۱.۹۵

شاخص‌های بهره‌وری بر اساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه (۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۴

شاخص

۱۳۹۴

درصد تغییر نسبت سال قبل

شاخص بهره‌وری کار

۸۷

۴.۵۸-

شاخص بهره‌وری سرمایه

۸۶

۲.۸۱-

شاخص بهره‌وری کل عوامل

۸۷

۳.۵۲-

شاخص‌های بهره‌وری بر اساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه (۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۵

شاخص

۱۳۹۵

درصد تغییر نسبت سال قبل

شاخص بهره‌وری کار

۹۵

۸.۵۹

شاخص بهره‌وری سرمایه

۹۶

۱۰.۸۶

شاخص بهره‌وری کل عوامل

۹۵

۹.۹۵

 

میانگین رشد سالانه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ (درصد)

۲.۶۴

میانگین رشد سالانه اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ (درصد)

۴.۲۸

سهم میانگین رشد سالانه بهره‌وری از میانگین رشد سالانه اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ (درصد)

۶۲

سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی طی دوره ۹۵-۱۳۹۱ (درصد) *

سال

تغییرات شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید (درصد)

رشد اقتصادی (درصد)

سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی (درصد)

**۱۳۹۱

۹.۳۳-

۸-

__

۱۳۹۲

۲.۷۹-

۰

__

۱۳۹۳

۱.۹۵

۳

۶۵

***۱۳۹۴

۳.۵۲-

۱.۶-

__

۱۳۹۵

۹.۹۵

۱۱.۶

۸۶

منبع: خبرگزاری مهر